Zawody przyszłości
Czym są zawody przyszłości?
Produkt "Zawody przyszłości" jest narzędziem służącym do gromadzenia i analizy danych na temat najbardziej popularnych zawodów i specjalności występujących na rynkach zachodnich - amerykańskim i brytyjskim. Zastosowana w narzędziu metodyka pozwala na antycypację zawodów i kompetencji pożądanych w 5-10 letniej przyszłości w województwie podlaskim. Narzędzie pobiera ogłoszenia z portali zagranicznych (brytyjskich i amerykańskich) które są następnie tłumaczone i wprowadzane do systemu.

Narzędzie do gromadzenia danych o zawodach powstało w projekcie Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych1. W okresie jego realizacji, zasilanie bazy nowymi ogłoszeniami odbywało się raz w tygodniu (średnia liczba pobieranych ogłoszeń wynosiła 10). Po zakończeniu realizacji projektu, do końca 2014 r., wystąpiła przerwa w zasilaniu bazy. Począwszy od 01.01.2015 r. baza jest zasilana przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (średnia liczba pobieranych ogłoszeń wynosi 10, zależy od faktycznie dostępnej liczby ogłoszeń).

Każdy użytkownik portalu, po zalogowaniu się, posiada dostęp do:
  • możliwości generowania danych nt. 10 najpopularniejszych (tzn. najczęściej pojawiających się na śledzonych portalach zagranicznych) zawodów przyszłości,
  • wymagań stawianych kandydatom do pracy w tych zawodach,
  • dostępu do źródłowych ogłoszeń dla wybranych zawodów w celu dokonania samodzielnych analiz treści anglojęzycznej i porównań pomiędzy max. dwoma zawodami,
  • zaawansowanych funkcji dostępu do szczegółowych informacji nt. zawodów, tworzenia określonych zestawień i porównań.
Okresowo, opracowywane są raporty, w których dokonuje się prezentacji, omawia oraz interpretuje wyniki informacji o popycie na pracę występującym na rynkach zachodnich.
10 najpopularniejszych zawodów przyszłości
Wykaz 10 najpopularniejszych zawodów przyszłości występujących w zadanym okresie czasu, z możliwością przejścia do wykazu szczegółowego, zawierającego następujące dane: zawód/stanowisko, branża/kategoria pracy, funkcja/stanowisko, rodzaj zatrudnienia, poziom wynagrodzenia, opis zawodu/czynności, wymagania/kwalifikacje. Opcja umożliwia przeglądanie najpopularniejszych zawodów w ujęciu ogólnym, jak również w rozróżnieniu na portale: amerykańskie i brytyjskie.

Wymagania dla 10 najpopularniejszych zawodów przyszłości
Wykaz wymagań kwalifikacyjnych dla 10 najbardziej popularnych zawodów w ujęciu ogólnym oraz z rozróżnieniem na rynek brytyjski i amerykański.

Raporty porównawcze
Opcja umożliwia porównywanie dwóch ogłoszeń anglojęzycznych dla wybranego zawodu, jak również porównywanie dwóch różnych zawodów.


1 Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych – projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, w okresie 01.07.2008 r. – 31.03.2014 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Liczba odwiedzin: 8470
Liczba ocen: 16
Średnia ocena: 3

Utworzenie strony współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013