Wyszukiwanie raportów
Nazwa publikacji Autor/Wykonawca Rok wydania Data publikacji od Data publikacji do Zasięg terytorialny Zakres tematyczny Opis publikacji

Nazwa publikacjiAutor/WykonawcaRok wydaniaData publikacjiZasięg terytorialnyZakres tematycznyLiczba pobrań 
Zawody przyszłości (aneks)Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego / Departament Rozwoju Regionalnego2018 2018-08-21 Regionalne Badania i analizy DRR/ROT 1
Zawody przyszłości w kontekście globalnych trendów gospodarczych na przykładzie województwa podlaskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego / Departament Rozwoju Regionalnego2018 2018-08-21 Regionalne Badania i analizy DRR/ROT 3
Ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na gospodarkę regionu przy wykorzystaniu aplikacji Hermin-Reg PodlaskieUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Regionalne Obserwatorium Terytorialne2018 2018-05-23 Regionalne Ewaluacja polityk regionalnych 11
Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020EVALU Sp. z o.o.2018 2018-05-23 Regionalne Ewaluacja polityk regionalnych 15
Potrzeby jednostek samorządu gminnego w zakresie zwiększania miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podlaskim Departament Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego2017 2017-12-08 Regionalne Badania i analizy DRR/ROT 37
Ewaluacja pilotażu Działania 1.1 PORPW 2014-2020 "Platformy startowe dla nowych pomysłów"PARP2017 2017-10-19 Krajowe Fundusze unijne 127
Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznychEvalu Sp. z o.o.2017 2017-08-02 Regionalne Ewaluacja polityk regionalnych 45
Monitorowanie strategiczne obszarów miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce. Raport 1. Wskaźniki strategiczne na poziomie województw (Badanie pilotażowe)Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego2016 2017-06-30 Regionalne Fundusze unijne 51
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białóstockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego2016 2017-06-30 Regionalne Fundusze unijne 80
Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa podlaskiego w obszarach oddziaływania EFSUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego2016 2017-06-29 Regionalne Badania i analizy DRR/ROT 81
Profilaktyka instytucjonalna - województwo podlaskieRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2014 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 41
Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiegoRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2013 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 52
Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w województwie podlaskimRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2013 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 232
Diagnoza Sytuacji Życiowej Odbiorców Pomocy Społecznej w Województwie PodlaskimRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2014 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 317
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 rokuRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2013 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 319
Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2014 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 649
Zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskimWojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku2013 2017-06-29 Regionalne Rynek pracy 151
Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego - wielowymiarowa analizaRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2013 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 137
Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2014 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 39
Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2015 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 132
Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych Białostockiego Obszaru FunkcjonalnegoAnna Tomulewicz2014 2017-06-29 Regionalne Fundusze unijne 41
Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskimRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2015 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 196
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2015Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2016 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 79
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2014Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku2015 2017-06-29 Regionalne Opieka społeczna 179
Analiza losów firm powstałych dzięki przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, PFRON i EFS w latach 2013 i 2014Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku2016 2017-06-29 Regionalne Rynek pracy 40

Liczba odwiedzin: 6514
Liczba ocen: 9
Średnia ocena: 5

Utworzenie strony współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013